Μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Η Grand Value Institute προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης από έμπειρα στελέχη του κλάδου της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Με την ψήφιση του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και απλοποιείται περαιτέρω ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων της χώρας και η προσπάθεια καταπολέμησης της λογιστικής πολυνομίας με απώτερο σκοπό την αξιοπιστία, διαφάνεια και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αλλά και τη σύγκληση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Το σεμινάριο «Μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» αποσκοπεί σε μία πρώτη εξοικείωση με τους νέους λογιστικούς κανόνες και την απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων στις νέες ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μέσα από μία διαρκή σύγκριση του παλαιού και του νέου νομικού πλαισίου, αποσαφηνίζονται σε ποια σημεία τα δύο αυτά πλαίσια συγκλίνουν και σε ποια διαφέρουν.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης, στελέχη λογιστηρίου, αλλά ακόμα και σε Γενικούς Διευθυντές που ενδεχομένως θέλουν να γνωρίζουν το νέο νομικό πλαίσιο που διέπει τους λογιστικούς κανόνες.


Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα της Grand Value βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, οποίος έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση  στην εφαρμογή των ΕΛΠ. Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». και Επιστημονικός Συνεργάτης του Taxheaven.gr.


Πρόγραμμα σεμιναρίων


Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα Σεμιναριων της Grand Value Institute από εδώ.