Θεματολογία Σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Γενικές Αρχές και έννοιες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και σύγκριση με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Βήματα μετάταξης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Η κατάταξη των οντοτήτων
 • Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Ισολογισμός – Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και σύγκριση με το Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σύγκριση με το Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου
 • Κατάσταση Χρηματοροών
 • Προσάρτημα – Notes
 • Διαφορές Φορολογικής – Λογιστικής βάσης
 • Πρακτικό παράδειγμα λογιστικών γεγονότων και απεικόνισής τους σύμφωνα με τους νέους λογιστικούς κανόνες στο ημερολόγιο και στις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

*** Στο παρόν σεμινάριο δεν περιλαμβάνονται παραδείγματα ενοποιημένων καταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τον τρόπο πληρωμής επικοινωνήστε μαζί μας.

Δηλώστε συμμετοχή